Predavanja društva SDHR

 

– Hidrodinamika toka v ribji stezi z vertikalnimi režami ob HE Arto-Blanca (2015_Bombač)

– Uporaba Lagrangeve in Euelerjeve metode za račun porušitvenih valov (2014_Džebo)

– Pojav kavitacije med vodnim udarom (2013_Bergant)

– Raziskava hitrostnega polja na modelu bočnega preliva z uporabo vizualizacijske metode (2013_Novak)

– Hidravlična modelna raziskava visokovodnih razbremenilnikov HE sistema Brežice – Mokrice (2012_Mišigoj_in_Mlačnik)

– Vertikalna cevna vodna turbina z diagonalnim gonilnikom (2011_Hoefler)

– Hibridni hidravlični model spodnje Save od Krškega do mejnega profila (2011_Mlačnik)

– Lastnosti stenskega trenja med prehodnimi pojavi v cevnih sistemih (2010_Bergant)

– Uporaba metode SPH za simulacije napredovanja valov pri porušitvah vodnega stolpca (2010_Petkovšek)

– Konstrukcijske in obratovalne značilnosti dvojnih Francisovih turbin (2009_Hoefler)

– Hibridni hidravlični modeli hidroenergetskih objektov na spodnji Savi (2009_Mlačnik)

– Medsebojni vpliv tekočine in konstrukcije v poljubno ukrivljenih cevovodih (2008_Gale)

– Hidravlična modelna raziskava zgornjega in spodnjega vtoka ČHE Avče (2008_Rodič)

– Spremljanje gibanja prodnatih plavin v turbulentnih tokovih z merilno napravo (2005_Mikoš)

– Dvodimenzionalno matematično modeliranje nestalnega toka reke Save v okolici NE Krško (2005_Krzyk)

– Dinamični odziv zračnega ventila med prehodnimi pojavi v cevnih sistemih (2004_Bergant)

– Dvodimenzijski matematični model vala zaradi porušitve zgornje akumulacije ČHE Kozjak (2004_Krzyk)

– Razvoj podslapij na spodnjesavski verigi hidroelektrarn (2003_Mlačnik)