Objave

JHH FMI Ecological Engineering JAWER

ČLANKI V MEDNARODNIH REVIJAH:

Matematično modeliranje toka v ribjih stezah z vertikalnimi režami = Mathematical modeling of flow in vertical slot fishways

Acta Hydrotechnica, 2020 (Bombač, Rak, Novak)

Study on flow characteristics in vertical slot fishways regarding slot layout optimization

Ecological Engineering, 2017 (Bombač, Četina, Novak)

Hydrodynamic forces during the operation of a model radial gate

Journal of Applied Water Engineering and Research, 2016 (Novak, Mlačnik, Bombač, Vošnjak)

Extensive field measurements of flow in vertical slot fishway as data for validation of numerical simulations

Ecological Engineering, 2015 (Bombač, Novak, Mlačnik, Četina)

Numerical and physical model study of a vertical slot fishway

Journal of Hydrology and Hydromechanics, 2014 (Bombač, Novak, Rodič, Četina)

Study of flow at side weir in narrow flume using visualization techniques

Flow Measurement and Instrumentation, 2013 (Novak, Kozelj, Steinman, Bajcar)

Study of velocity field at model sideweir using visualization method

Journal of Hydraulic Research, 2012 (Novak, Steinman, Müller, Bajcar)

Hidravlična raziskava gradbene jame HE Brežice na fizičnem modelu =Hydraulic research of the construction pit of HPP Brežice on a physical model

Acta Hydrotechnica, 2012 (Bombač)

– – –

PRISPEVKI NA KONFERENCAH DOMA IN V TUJINI:

Celoviti pristop k novelaciji pretočnih krivulj prelivnih objektov HE na reki Dravi s kombinacijo fizičnega in 3D numeričnega modeliranja

Mišičev vodarski dan 2022 (Müller, Bombač, Gregorc)

Projekt FRISCO1, zmanjševanje poplavne ogroženosti mejnih rek – končni rezultati projekta

Mišičev vodarski dan 2019 (Mlačnik, Bombač, Vošnjak, Prešeren, Petan, Vihar, Moderc, Potočnik, Žagar Kopitar)

Vertical slot fishway simulated with PCFLOW2D and Dualsphysics V4.2 models

IAHR 2019 (Novak, Žagar, Četina, Bombač)

Hydraulic analysis of the construction pit of HPP Brežice (Slovenia) and its effect on the runoff regime 

Hydro 2015 (Rak in Bombač)

Hidravlična modelna raziskava zapornice jezu NEK po izgradnji HE Brežice 

Mišičev vodarski dan 2015 (Novak, Mlačnik, Rodič)

HE Zlatoličje: Predlog prilagoditve obratovanja na podlagi raziskave obratovalnih valov 

Mišičev vodarski dan 2014 (Novak, Gregorc, Mlačnik)

Vključevanje hidroenergetskih in ostalih infrastrukturnih objektov v okviru DPN HE Brežice in DPN HE Mokrice v vodni in obvodni prostor s pomočjo hibridnega hidravličnega modeliranja 

Kongres o vodah, 2012 (Mlačnik in Rodič)

Hydraulic model research of spillways and stilling basins on the reach of the lower Sava river in Slovenia

Hydro 2012 (Bombač in Mlačnik)

Določitev hitrostnega polja toka na območju vtočnega objekta z vizualizacijsko metodo

Kuhljevi dnevi 2010 (Novak, Bajcar, Rodič)

Verification of a Flow3d Mathematical Model by a Physical Hydraulic Model of a Turbine Intake Structure of a Small Hydropower Plant and a Practical Use of the Mathematical Model

EGU General Assembly 2009 (Vošnjak in Mlačnik)

Mathematical modelling of hydro energetic plants providing support to business decisions 

Hydro 2008 (Vošnjak, Mlačnik, Novak)

Hydraulic model tests of the river runoff power plants on Sava river, Slovenia 

Hydro 2008 (Mlačnik, Bombač, Rodič)

Physical hydraulic model study of the Howell-Bunger valve at the Upper Mamquam powerhouse by-pass outlet

Hydro 2006 (Rodič, Novak)

The Positioning of a Hydropower Plant Into a River Using the Hydraulic Modelling, a Case of Sava River HPP Chain Development

Hydro 2006 (Mlačnik in Bombač)

Low head stilling basin with side dissipation beams for improved dissipation efficiency 

Vingt Deuxieme Congres Des Grand Barrages 2006 (Ciuha, Mlačnik)

Vpliv neurejenih odtočnih razmer v zaledju na projektiranje hidroelektrarn na spodnji Savi

Mišičev vodarski dan 2005 (Mlačnik in Bombač)

Spillway with improved dissipation efficiency – side dissipation beams

Hydro 2004 (Ciuha in Mlačnik)

Hydraulic model tests of the stilling basin for HPP Moste III

Hydro 2004 (Mlačnik in Ciuha)

Mapping of River Bed – Methods for Hydraulic Modeling

ICSE 2004 (Klasinc, Mlačnik, Vošnjak)

Hidraulična primjerenost mjernih mesta za mjerjenje protoka

Hrvatska konferencija o vodama 2003 (Mlačnik, Cerar, Banovec, Steinman)

Utjecaj akumulacijskih bazena na temperaturno stanje vodotoka

Hrvatska konferencija o vodama 2003 (Rodič, Janežič, Rajar)

– – –

PRISPEVKI NA GOLJEVŠČKOVIH DNEVIH:

Hidravlična modelna raziskava izlivnega odseka Krke (Rodič, Mlačnik, Ciuha, 2023)

Ribja steza HE Arto-Blanca: meritve hidravličnih veličin in validacija matematičnega modela (Bombač, Novak, Mlačnik, Četina, 2015)

Hidravlična modelna raziskava zapornice jezu NEK (Novak, Mlačnik, Planinc, 2014)

Vpliv potopljenosti prelivov na pretočno sposobnost HE na spodnji Savi (Mišigoj, Bombač, Mlačnik, 2012)

Hidravlična modelna raziskava gradbene jame HE Brežice na prostorskem modelu (Bombač, 2012)

Meritve pretoka v okviru monitoringa odpadnih vod (Mišigoj in sod., 2010)

Hidravlična modelna raziskava HE Brežice (plakat)  (Bombač, 2009)

Prostorski hidravlični model visokovodnega razbremenilnika (plakat) (Bombač in Mišigoj, 2009)

Tok Save skozi Krško (plakat) (Bombač in Mlačnik, 2009)

Hidravlične modelne raziskave pretočnih hidroelektrarn na spodnji Savi – pregled (Mlačnik in Bombač, 2008)

Avtomatizirane meritve na hidravličnem modelu (plakat) (Novak, 2007)

Hidravlična modelna raziskava koničnega ventila z masko na izpustu HE Mamquam (Rodič in Novak, 2006)