Zgodovina

Laboratorij vhod 1937 Otvoritev 1937 Laboratorij snemanje 1937 Gradnja 1948 načrt Gradnja 1948 Gradnja 1948

Začetki Hidroinštituta segajo v leto 1937, ko je bil v sklopu Univerze v Ljubljani ustanovljen Vodogradbeni laboratorij v Ljubljani. Ta je samostojno pot začel leta 1954, na njegovi osnovi pa je bil 1978. leta ustanovljen Vodnogospodarski inštitut. Njegov vodogradbeni laboratorij je 1995. leta nasledil Hidroinštitut.

Kronološki pregled 1937 – 2012:

 • 1919: ustanovitev Univerze Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Ljubljani s Tehnično fakulteto (strojništvo, elektrotehnika, gradbeništvo)
 • 1923/24: prvič predavanja iz predmeta Vodne zgradbe
 • 1925/26: izr. profesor Ciril Žnidaršič; Stolica za vodne zgradbe na Inštitutu za gradbeno inženirstvo
 • 1931/32:  ustanovitev Inštituta za vodne zgradbe Gradbenega oddelka Tehniške fakultete, prvi asistent je ing. Milovan Goljevšček
 • 1933: ustanovitev Društva za izgradnjo hidrotehničnega laboratorija pri tedanjem Združenju inženirjev in tehnikov
 • 20.2.1937: Svečana otvoritev provizoričnega hidrotehničnega laboratorija na Cesti dveh cesarjev v Ljubljani
 • 1938: Prvo zunanje naročilo za hidravlično modelno raziskavo
 • Druga svetovna vojna:
  • strokovno izpopolnjevanje kadrov
  • pridobivanje novih kadrov
  • snovanje novih nalog
  • izdelava projektov za nov hidravlični laboratorij
 • Obdobje takoj po drugi svetovni vojni:
  • veliko število nujnih raziskav → prostorska utesnjenost
  • dograditev prizidka s približno 100 m2 dodatnega prostora
  • Hidravlična modelna raziskava HE Mariborski otok
  • Izgradnja nove stavbe Hidrotehnične smeri Gradbene fakultete in Vodogradbenega laboratorija
 • 1948: dokončana nova stavba
  • Vselitev celotnega hidrotehničnega odseka
  • hidravlična modelna raziskava (HMR) HE Jablanica poteka v novem laboratoriju
  • HMR HE Moste in HE Vuzenica potekata še na Cesti dveh cesarjev, kjer je še vedno tudi sedež VL
 • 1954: Vodogradbeni laboratorij postane samostojni pravni subjekt s sedežem na Hajdrihovi
 • 1958: ureditev zunanje preizkuševališče (ploščad) ≈ 5000 m2 in Vodogradbeni laboratorij je vpisan v register raziskovalnih zavodov
 • 1970 – 72: po izselitvi gradbenega oddelka iz Hajdrihove 28 ter obnovi pritličja in kleti, se uredi iz prenovljene opreme VL s Ceste dveh cesarjev nov šolski laboratorij za mehaniko tekočin
 • 1976: sprejetje novega Zakona o vodah
  • ustanovitev Zveze vodnih skupnosti
  • VL dobi nova ustanovitelja – ZVS SRS in FAGG
  • Vodogradbenemu laboratoriju se priključita Študijski oddelek ZVS in Projektivni biro Luke Koper
 • 1978: Vodogradbeni laboratorij se preimenuje v Vodnogospodarski inštitut
  • Vodogradbeni laboratorij ≈ 15 zaposlenih
  • Vodnogospodarski oddelek ≈ 40 zaposlenih
  • Oddelek za pomorsko inženirstvo ≈ 12 zaposlenih
 • 1995: ponovna osamosvojitev Vodogradbenega laboratorija z novim imenom Inštitut za hidravlične raziskave – Hidroinštitut
  • status javnega raziskovalnega zavoda
  • raziskovalna skupina Vodogradbeni laboratorij