Predavalnica

Na Hidroinštitutu je možno najeti predavalnico.

Predavalnica5

 

Javni razpisi

Upravni odbor Inštituta za hidravlične raziskave je dne 22. 7. 2020 na svoji 44. pisni seji na podlagi 34. člena Zakona o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) ter 32. člena Statuta Inštitut za hidravlične raziskave sprejel odločitev o ponovni objavi javnega razpisa za imenovanje direktorja Inštituta za hidravlične raziskave.

 

Pogoji, ki jih mora v skladu z Zakonom o zavodih (Ur. l. RS, št. št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 112/07, 9/11, 57/12 – ZPOP-1A, 21/18 – ZNOrg in 9/19) ter 48. členom Statuta Inštituta za hidravlične raziskave, poleg splošnih pogojev za sklenitev delovnega razmerja v javnem sektorju, izpolnjevati kandidat:

  • imeti doktorat znanosti s področja dejavnosti inštituta,
  • izkazovati mednarodno primerljive raziskovalne ali tehnološko-razvojne rezultate v zadnjih petih letih,
  • izkazovati sposobnosti za organiziranje in vodenje,
  • aktivno obvladati vsaj en svetovni jezik,
  • izpolnjevati druge pogoje, ki jih določa zakon ali ustrezen predpis.

Direktorja Inštituta za hidravlične raziskave imenuje Upravni odbor Inštituta za hidravlične raziskave s soglasjem ustanovitelja Inštituta za hidravlične raziskave.

Direktor Inštituta za hidravlične raziskave je organizacijski in strokovni vodja javnega raziskovalnega zavoda Inštituta za hidravlične raziskave. Mandat direktorja Inštituta za hidravlične raziskave traja pet let.

Kandidati morajo svoje prijave posredovati v 15 dneh od objave tega javnega razpisa na naslov: Inštitut za hidravlične raziskave, Hajdrihova 28, p.p. 3401, 1000 Ljubljana. Prijava na ta javni razpis mora biti v zaprti ovojnici z oznako »Za razpisano mesto direktorja Inštituta za hidravlične raziskave«. Prijavi na ta javni razpis morajo biti priložena ustrezna dokazila o izpolnjevanju pogojev razpisa, življenjepis z navedbo dosedanjih izkušenj, bibliografijo ter program dela in vodenja Inštituta za hidravlične raziskave.

Dodatne informacije lahko kandidati dobijo v tajništvu Inštituta za hidravlične raziskave na tel. št. 01 24 18 420 (Asja Fabijan).

Kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v 30 dneh od izteka roka za oddajo vlog.

 

 

Predsednik Upravnega odbora

Inštituta za hidravlične raziskave

mag. Matjaž Knapič