Predavalnica

Na Hidroinštitutu je možno najeti predavalnico.

Predavalnica5

 

Javni razpisi

Razpis za prosto delovno mesto VIŠJI ASISTENT

Naziv delodajalca

Inštitut za hidravlične raziskave

Naslov delodajalca

Hajdrihova 28, 1000 Ljubljana

Kontaktna oseba 

Asja Fabijan, tel.: 01 24 18 420; elektronski naslov: hidroinstitut@hidroinstitut.si

Naziv delovnega mesta

 VIŠJI ASISTENT VII/2 (šifra DM H017012)

Opis del in nalog

Dela in naloge na projektu RENATA, s polnim naslovom »Celostna ekoremediacija Kučnice kot trajnostna strategija upravljanja z vodami s ciljem izboljšanja ekološkega stanja«, ki poteka v okviru čezmejnega programa sodelovanja Slovenija – Avstrija v programskem obdobju 2021–2022 (Interreg V-A Slovenija – Avstrija), obsega:

–          samostojno raziskovalno delo;

–          vodenje raziskav ali posameznih delov raziskav;

–          uvajanje in preskušanje znanih, opisanih metod in postopkov;

–          vzpostavljanje in vzdrževanje strokovnih in poslovnih stikov z avstrijskim projektnim partnerjem;

–          strokovno sodelovanje z domačimi in tujimi strokovnjaki;

–          izdelava strokovnih poročil in elaboratov;

–          stalen študij domače in tuje strokovne literature;

–          publiciranje raziskovalnega dela doma in v tujini;

–          sodelovanje pri poročanju za projekt;

–          ostala dela po nalogu direktorja, ki ustrezajo delovni usposobljenosti delavca.

 

Izobrazba

visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) ali II. stopnja bolonjskega študijskega programa

Področje izobrazbe

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z izobrazbo:

–   biologija, univerzitetni diplomirani biolog;

–   geografija, diplomirani geograf (UN);

ALTERNATIVE:

–   z izobrazbo gradbeništvo, diplomirani inženir gradbeništva s področja hidrotehnike

–   vodarstvo in okoljsko inženirstvo, diplomirani inženir okoljskega gradbeništva (UN),

–   vodarstvo in komunalno inženirstvo, diplomirani inženir okoljskega gradbeništva (UN)

–   krajinska arhitektura, univerzitetni diplomirani inženir krajinske

arhitekture

Trajanje zaposlitve

določen čas za čas izvajanja projekta, predvidoma od 1. 2. 2021 do 31. 12. 2022, z možnostjo podaljšanja

Delovni čas

polni delovni čas

Delovne izkušnje

3 leta

Znanje jezikov

angleški jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče

Računalniška znanja

urejevalniki besedil – zahtevno, delo s preglednicami – zahtevno; zaželeno znanje s programi za hidravlično modeliranje toka s prosto gladino

Drugi pogoji

–        smisel za organizacijo

–        sposobnost načrtovanja

–        dobre komunikacijske spretnosti in sposobnost timskega dela

–        zaželeno je znanje nemškega jezika

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati,

–        ki imajo izkušnje s področja vsebin, ki bodo obravnavana v projektu;

–        ki imajo izkušnje s sodelovanjem pri mednarodnih projektih iz programov Evropskega teritorialnega sodelovanja (ETS);

–        z znanjem nemščine

Povzetek projekta

Projekt Celostna ekoremediacija Kučnice kot trajnostna strategija upravljanja z vodami s ciljem izboljšanja ekološkega stanja (s kratim imenom RENATA) bo naslovil potrebo po izboljšanju kakovosti voda v čezmejnih rekah in potrebo po krepitvi biotske raznovrstnosti v vodnem in obvodnem prostoru.

 

Glavni skupni cilj projekta RENATA je izboljšanje ekološkega stanja Kučnice s sonaravno ureditvijo, ki bo upoštevala tudi prilagoditev na podnebne spremembe.

Kučnica danes tvori državno mejo med Avstrijo in Slovenijo. Kakršnakoli ureditev ali strategija upravljanja z vodami zato nujno zahteva čezmejno obravnavo.

 

Glavne aktivnosti in s tem povezani dosežki projekta RENATA bodo

 

Zbiranje in pregled obstoječih dokumentov in podatkov

–          analiza strateških politik,

–          pregled pravnih podlag,

–          skupno zbirko podatkov,

–          skupni pregled gradiva,

–          povzetek stanja tehnike s področja ekoremediacij manjših vodotokov,

 

Skupno študijsko in raziskovalno delo (obravnavan bo mejni vodotok Kučnica in delno Klavžni potok)

–          poročilo o biološki raznovrstnosti (rastline in živali),

–          poročilo o hidroloških parametrih (hidrološke meritve),

–          poročilo geodetske izmere,

–          poročilo o pričakovanjih deležnikov in ciljnih skupin,

–          določitev hidrološki podnebni trendi (statistična obdelava merjenih podatkov),

–          vplivi ekoremediacije na podnebne spremembe,

–          opis habitatnih zahtev (za avtohtone rastlinske in živalske vrste),

–          skupna analiza pretočnosti (izdelan bo polni 2-dimenzionalni hidravlični model toka s prosto gladino),

–          karte hidravličnih razmer (prikaz razredov globin in razredov hitrosti toka);.

 

Ekoremediacija

–          trajnostna strategija upravljanja z vodami, ki bo vključevala skupni predlog za izboljšanje stanja kakovosti Kučnice in oživitev nekdanjih naravnih rokavov Kučnice, s čimer bodo vzpostavljene retenzijske površine za visokovodne dogodke,

–          pilotno odstranjevanje invazivnih tujerodnih vrst.

 

Trajnostna strategija upravljanja z vodami bo vključevala dva konkretna predloga nove struge Kučnice. Predlog nove struge bo obsegal geometrijsko definicijo rečnega dna, sestavo rečnega dna in avtohtono obrežno zarast. Na tak način bodo pripravljene celovite podlage za sonaravno ureditev, s katero bodo ustvarjeni pestri življenjski pogoji za avtohtone vrste, samočistilna sposobnost vodotoka bo povečana, hkrati pa bo tok vode upočasnjen.

 

Sistematičen pristop, ki združuje znanji biologije in hitrotehničnega inženirstva, predstavlja inovativen pristop pri oblikovanju habitatov za avtohtone vrste.

Prijava je mogoča do

22. 1. 2021

Način prijave

kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti

Poskusno delo

3 mesece